Contracte de vanzare - cumparare

 

·  Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original

·  Actele de identitate ale partilor, in original.

·  Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.)


    Nota: Certificatul fiscal se va elibera de catre Agentia Fiscala de care apartine imobilul vandut, functie de strada (aceeasi agentie la care se plateste impozitul anulal pentru acel imobil); se va solicita in mod expres eliberarea certificatului pentru tipul de act notarial solicitat.


    Atentie! Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.


    Important: Certificatul fiscal poate fi obtinut, la cerere, de catre biroul nostru, in numele proprietarului.
Acesta se va prezenta la biroul nostru cu actul de proprietate si actul de identitate, iar Biroul Notarial va depune actele la Agentia Fiscala competenta, urmand sa i se comunice proprietarului data obtinerii certificatului.

·  Extras de carte funciara eliberat de Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte funciara, din care sa rezulte ca imobilul ce face obiectul vanzarii apartine vanzatorilor si nu este grevat de sarcini (nu este ipotecat, sechestrat etc.).


    Atentie! Valabilitatea  extrasului de carte funciara este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.


    Important: Extrasul de carte funciara, va fi obtinute de catre biroul nostru, in numele prorietarului.
Acesta se va prezenta la biroul nostru cu actul de proprietate, actul de identitate, (schitele cadastrale in original daca este cazul) si certificatul fiscal in original, iar Biroul Notarial va depune actele la O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciara.

·  Adeverinta - tip de la Asociatia de Proprietari (numai la vanzarea apartamentelor) din care sa rezulte ca nu are nici o datorie fata de asociatie (intretinere, cheltuieli reparatii, cheltuieli comune etc.).


    Important: Toate actele mentionate mai sus sunt necesare in cazul vanzarilor, donatiilor, schimburilor, contractelor de intretinere, contractelor de imprumut garantate cu ipoteca etc.


    Legislatia in vigoare se poate modifica oricand si in consecinta va recomandam sa va adresati biroului nostru, telefonic sau prin posta electronica, pentru informatii actualizate (vezi pagina contact).