LEGEA notarilor publici si a activitatii notariale

 LEGEA

notarilor publici si a activitatii notariale

nr. 36 din 12 mai 1995

publicata In Monitorul Oficial nr. 92 din 16 mai 1995

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, In conformitate cu legea.

Art. 2. – Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, In conditiile prezentei legi.

Art. 3. – Notarul public este Investit sa Indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.

Art. 4. – Actul Indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 5. – Actele notariale pot fi efectuate si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si de alte institutii, In conditiile si limitele prevazute de lege.

Art. 6. – Notarii publici si celelate institutii prevazute la art. 5, care desfasoara activitate notariala, au obligatia sa verifice ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au Inteles sensul si le-au acceptat efectele, In scopul prevenirii litigiilor.

In cazul In care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri,

notarul public va refuza Intocmirea lui. Daca Inscrisul prezentat are un continut Indoielnic, iar notarul public nu poate refuza instrumentarea actului, va atrage atentia partilor asupra consecintelor juridice la care se expun si va face mentiune expresa In act.

Daca partea se opune la inserarea mentiunii, notarul public va refuza

Intocmirea actului.

Art. 7. – Activitatea notariala se Infaptuieste In mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

 

 

CAPITOLUL II

Competenta notarilor publici

 

Art. 8. – Notarul public Indeplineste urmatoarele acte notariale:

a)       redactarea Inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;

b)       autentificarea Inscrisurilor redactate de notarul public, parte personal sau de avocat;

c)       procedura succesorala notariala;

d)       certificarea unor fapte, In cazurile prevazute de lege;

e)       legalizarea semnaturilor de pe Inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

f)         darea de data certa Inscrisurilor prezentate de parti;

g)       primirea In depozit a Inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;

h)       actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;

i)         legalizarea copiilor de pe Inscrisuri;

j)         efectuarea si legalizarea traducerilor;

k)       eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a Intocmit;

l)         orice alte operatiuni prevazute de lege.

Art. 9. – Notarii publici sau consultatii juridice In materie notariala, altele decat cele referitoare la continutul actelor pe care le Indeplinesc si participa, In calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si Intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

Art. 10. – In Indeplinirea atributiilor ce-I revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute In situatiile urmatoare:

a)       procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat In circumscriptia teritoriala a judecatoriei In care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;

b)       In cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre birourile notariale din circumscriptia teritoriala a judecatoriei In care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat din urma;

c)       actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei In care urmeaza a se face plata;

d)       eliberarea duplicatelor si reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public In al carui birou se afla originalul acestora.

Art. 11. – Conflictele de competenta Intre birourile notarilor publici situate In aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate. Hotararea judecatoriei este definitiva.

    Cand conflictul intervine Intre birouri notariale situate In circumscriptii

diferite, competenta apartine judecatoriei In a carei circumscriptie se afla biroul de notar public cel din urma sesizat.

Art. 12. – Secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici vor Indeplini, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:

a)       legalizarea semnaturilor de pe Inscrisurile prezentate de parti;

b)       legalizarea copiilor de pe Inscrisuri, cu exceptia Inscrisurilor sub semnatura privata.

Actele prevazute la alin. 1, In cazul In care depunerea lor este necesara la unele institutii sau agenti economici, vor fi Indeplinite de acestea.

Art. 13. – Activitatea notariala a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei se desfasoara pe baza legii romane si a Intelegerilor internationale la care Romania este parte, precum si potrivit uzantelor internationale.

La cererea persoanelor fizice avand cetatenia romana, precum si a

persoanelor juridice romane, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei Indeplinesc urmatoarele acte notariale:

a)       redactarea de Inscrisuri In vederea autentificarii sau legalizarii semnaturii;

b)       autentificarea Inscrisurilor;

c)       legalizarea sigiliilor si a semnaturilor;

d)       darea de data certa Inscrisurilor prezentate de parti;

e)       certificarea unor fapte;

f)         legalizarea de copii de pe Inscrisuri;

g)       efectuarea si legalizarea traducerilor;

h)       primirea In depozit a Inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;

i)         eliberarea de duplicate de pe actele notariale Intocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

   Activitatile notariale prevazute la alin. 2 lit. c), f) si g) pot fi Indeplinite,

de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, si la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, In masura In care legile si reglementarile statului de resedinta nu se opun.

   Actele notariale se Indeplinesc la sediile misiunilor diplomatice sau

oficiilor consulare, precum si la bordul navelor si aeronavelor sub pavilion romanesc care se afla stationate In raza de activitate a acestor organe, precumsi la domiciliul cetateanului roman ori In alt loc, daca acest lucru este prevazut In conventiile internationale la care Romania si statul de resedinta sunt parti sau legea locala nu se opune.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activitatii notarilor publici

 

SECTIUNEA I

Organizarea si functionarea birourilor notarilor publici

 

 

Art. 14. – Activitatea notarilor publici se desfasoara In cadrul unui birou, In care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

Prin asociere, notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial

individual.

Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja

notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale.

Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si

Incetarea functiei notarilor publici se Intocmesc de personalul de specialitate notariala din Ministerul Justitiei.

Art. 15. – In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe

birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor In care acestia Isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Numarul de notari publici se actualizeaza annual, de catre ministrul

justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, In raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.

In cazul In care, In circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe

birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se Intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.

Art. 16. – Notar public poate fi cel care Indeplineste urmatoarele conditii:

a)       are numai cetatenia romana si domiciliul In Romania si are capacitatea de exercitiu al drepturilor civile;

b)       este licentiat In drept - stiinte juridice(,,absolventul unei facultati de drept, indiferent de specializare,,) – sau doctor In drept;

c)       nu are antecedente penale;

d)       se bucura de o buna reputatie;

e)       cunoaste limba romana;

f)         este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

g)       a Indeplinit timp de 2 ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau o alta functie de specialitate publica si dovedeste cunostintele necesare functiei de notar public.

Art. 17. – Notarul public este numit de ministrul justititi, la propunerea

Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, In baza cererii celui interesat si dupa ce face dovada Indeplinirii cerintelor aratate la art.16.

Art. 18. – Inainte de a-si Incepe activitatea, In termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si Inregistreze biroul la Curtea de apel In circumscriptia careia Isi are sediul biroul de notar public. Pentru Inregistrarea biroului, notarul public va prezenta sigiliul si specimenul de semnatura.

Ministrul justitiei poate, In cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest

termen.

NeIndeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1 atrage revocarea numirii

notarului public.

Art. 19. – Dupa Indeplinirea conditiilor prevazute la art.18, notarul public va

depune juramantul In fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a reprezentantilor acestora.

Juramantul are urmatorul continut:

,,Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi Indeplinesc cu onoare si

credibilitate publica, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!,,.

Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit

credintei religioase a notarului public.

Notarul public fara confesiune va depune juramantul fara formula

religioasa, pe constiinta si onoare.

Art. 20. – Poate fi notar stagiar cel care:

a)       Indeplineste conditiile prevazute la art. 16 lit. a) – f);

b)       este angajat Intr-un birou de notar public;

c)       se afla In perioada de stagiu pana la promovarea examenului de notar public.

Art. 21. – Notarul public poate delega pe notarul stagiar sa Indeplineasca

urmatoarele atributii:

a)       efectuarea lucrarilor de secretariat;

b)       legalizarea copiilor de pe Inscrisuri;

c)       legalizarea semnaturii traducatorului;

d)       darea de data certa a Inscrisurilor prezentate de parti;

e)       redactarea unor proiecte de Inscrisuri cu continut juridic.

Conditiile de Incheiere a contractului de munca si formarea profesionala a notarului stagiar sunt In sarcina Camerei Notarilor Publici si se stabilesc prin statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 22. – Examenul de notar public se sustine In fata unei comisii formate din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, reprezentantul Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din Invatamantul superior de specialitate si doi notari publici cu pregatire si cu prestigiu profesional, desemnati  In conditiile prevazute In regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 23. – Calitatea de notar public Inceteaza:

a)       la cerere;

b)       prin pensionare sau In cazul constatarii incapacitatii de munca, In conditiile legii;

c)       prin desfiintarea biroului notarului public, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, In conditiile legii, Intr-un alt birou de notar public, In termen de 6 luni ;

d)       prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, In conditiile prezentei legi;

e)       In cazul vaditei sale incapacitati profesionale, comstatata In urma unor inspectii repetate;

f)         In cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni grave sau care aduce atingere prestigiului profesiei;

g)       In cazul In care notarul public nu mai Indeplineste conditiile prevazute de art. 16 lit. a), d) si f).

Incetarea calitatii de notar public se constata sau se dispune, dupa caz,

de ministrul justitiei.

Art. 24. – Exercitiul functiei de notar public se suspenda:

a)       In caz de incompatibilitate;

b)       In situatiile prevazute la art. 41 lit. c) si art. 42 din prezenta lege;

c)       In caz de neachitare a obligatiilor banesti profesionale, dupa 6 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea debitului;

d)       In caz de incapacitate temporara de munca.

Art. 25. – Suspendarea se dispune de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Incetarea supendarii se poate dispune cu respectarea conditiei prevazute la alineatul precedent.

 

SECTIUNEA II

Camera Notarilor Publici

 

Art. 26. – In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cate o

Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica.

Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza In

circumscriptia Curtii de apel.

Camera Notarilor Public este condusa de un colegiu director format dintr-

un presedinte, un vicepresedinte si 3-5 membri. Colegiul director este ales de adunarea generala a membrilor Camerei, pentru o perioada de 3 ani, dintre notarii publici.

Presedintele Colegiului director va primi o indemnizatie al carei cuantum

se va stabili de adunarea generala.

Colegiul director va avea un secretar salarizat si personal auxiliar, In

numarul si In structura stabilite de adunarea generala a notarilor publici din judetele ce compun circumscriptia Camerei.

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici are urmatoarele atributii:

a)       rezolva plangerile partilor Impotriva notarilor publici si a notarilor stagiari, luand masurile corespunzatoare si aducandu-le la cunostinta Uniunii Nationale a Notarilor Publici;

b)       deleaga, In cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata, un notar public, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei, care sa asigure functionarea unui alt birou de notar public, cu Incunostiintarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Cheltuielile cu delegarea se suporta din veniturile biroului notarului public la care este delegat;

c)       informeaza Uniunea Nationala a Notarilor Publici In legatura cu activitatea birourilor notarilor publici, asupra necesarului de notari publici si notari stagiari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de uniune pentru numirea lor In functia de notar public de catre ministrul justitiei;

d)       reprezinta Camera In relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei Curtii de apel;

e)       Intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea corecta a notarilor publici;

f)         tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai;

g)       procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia;

h)       Indeplineste alte atributii prevazute de lege si de regulament.

 

SECTIUNEA III

Uniunea Nationala a Notarilor Publici

 

Art. 27. – Notarii publici din Romania se constituie In Uniunea Nationala a

Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care Isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.

Art. 28. – Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din

cate un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se alege presedintele si ddoi vicepresedinti, In conditiile stabilite prin statutul uniunii.

   Consiliul uniunii are urmatoarele atributii:

a)       propune ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori Incetarea calitatii de notar public;

b)       propune ministrului justitiei numarul necesar al birourilor de notari publici si conditiile de desfasurare a examenelor de notari publici;

c)       stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici;

d)       aproba cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniunea Nationala a Notarilor Publici, potrivit statutului acesteia;

e)       reprezinta Uniunea Nationala a Notarilor Publici In raporturile cu tertii, pe plan intern si international;

f)         Indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulament.

Art. 29. – In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici se va organiza si va

functiona o casa de asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile a notarilor publici, cu personalitate juridica, In conditiile stabilite prin statut propriu, aprobat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

 

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si Indatoririle notarilor publici

 

SECTIUNEA I

Drepturile notarilor publici

 

Art. 30. – Notarii publici Isi exercita personal profesiunea si se bucura de

stabilitate In functie, neputand fi mutati In alta localitate fara acordul lor.

Art. 31. – Notarii publici nu pot fi cercetati, perchezitionati, retinuti, arestati

sau trimisi In judecata penala sau contraventionala, fara avizul ministrului justitiei, pentru fapte savarsite In legatura cu exercitiul activitatilor profesionale.

Art. 32. – Notarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat,

In conformitate cu art. 28 alin. 2 lit. c).

Art. 33. – Notarul public are dreptul la concediu de odihna, In conditiile

stabilite prin statut.

Art. 34. – Notarii publici beneficiaza de drepturile de asigurari sociale pe

baza contributiei la sistemul asigurarilor sociale de stat, In conditiile legii.

Art. 35. – Exercitarea profesiei de notar public este incompatibila cu:

a)       desfasurarea unei activitati salarizate, cu exceptia:

-          activitatii didactice universitare;

-          activitatii literare si publicistice;

-          calitatii de deputat sau senator, ori a celei de consilier In consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

b)       desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

c)       calitatea de asociat Intr-o societate In nume colectiv, de asociat comanditat  In societItile In comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

 

 

SECTIUNEA II

Indatoririle si raspunderile notarilor publici

 

Art. 36. – Notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa

pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta In cadrul activitatii lor, chiar si dupa Incetarea functiei, cu exceptia cazurilor In care legea sau partile interesate Ii elibereaza de aceasta obligatie.

Art. 37. – Notarul public nu poate absenta mai mult de 5 zile consecutiv,

fara a asigura functionalitatea biroului sau, In conditiile legii.

In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. 1, Camera Notarilor Publici poate

delaga, dupa caz, un alt notar public pentru Indeplinirea atributiilor notarului public absent, In conditiile prevazute de statutul uniunii.

Art. 38. – Raspunderea civila a notarului public poate fi angajata, In

conditiile legii, pentru Incalcarea obligatiilor sale profesionale, atunci cand acesta a cauzat un prejudiciu.

Asigurarea de raspundere profesionala a notarului public se realizeaza

prin casa de asigurari, constituita In acest scop.

Art. 39. – Raspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru

urmatoarele abateri:

a)       Intarziere sau neglijenta In efectuarea lucrarilor;

b)       lipsa nejustificata de la birou;

c)       nerespectarea secretului profesional;

d)       comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.

Art. 40. – Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director si se judeca

de Consiliul de disciplina.

Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este

obligatorie o cercetare prealabila, care se efectueaza de catre Colegiul Director.

Audierea celui In cauza este obligatorie, acesta fiind Indreptatit sa ia

cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.

Consiliul de disciplina citeaza partile si pronunta o hotarare motivata,

care se comunica acestora.

Impotriva hotararii, partile pot face contestatie la Consiliul uniunii, In